1. ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ – എസ്. കെ. പൊറ്റേക്കാട്ട് – it’s become one of my favourites- though I’ve read it, I like to relive certain portions now and then.

2. ആരോഗ്യനികേതനം – താരാശങ്കര്‍ ബാനര്‍ജി – recommended by Ammamma. Searched for it at many book shops and finally got it through Harimama’s publisher contacts.

3. മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍ – എം. മുകുന്ദന്‍ – recommended by Harimama.

4. പ്രഥമപ്രതിശ്രുതി – ആശാപൂര്‍ണ്ണാദേവി – Jnanpeeth award winning novel, first in a brilliant trilogy on the lives and position of women in the Indian society. Have read the other two. I feel they’re relevant even today.

5. പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി – ബിഭൂതിഭൂഷണ്‍ ബന്ദ്യോപാധ്യായ

6. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം – ഒ.വി.വിജയന്‍ – haven’t read this classic yet.

7. ഓടയില്‍ നിന്ന് – പി. കേശവദേവ്

8. നാടന്‍ പ്രേമം, മൂടുപടം – പൊറ്റേക്കാട്ടിന്റെ രണ്ടു നോവലുകള്‍

9. The Complete Works of Kahlil Gibran

10. Selected Essays of Rabindranath Tagore

Advertisements